půjčka

Výpočet daňové úspory při odpočtu úroků z úvěru na bydlení od základu daně z příjmů fyzických osob

Pro roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob za rok 2014 si od základu daně můžete odečíst dle §15 odst. 4 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zaplacené úroky až do výše 300 000,- Kč. Nicméně abyste si je mohly v daňovém přiznání uplatit, musíte k němu doložit v rámci příloh kopii smlouvy o půjčce použitého na financování bydlení (např. hypotečního úvěru, úvěru ze stavebního spoření apod.) a výpisu z katastru nemovitosti a dále potvrzení o zaplacených úrocích vydané danou finanční institucí. V případě, že jste si vzali úvěr na výstavbu domu, která ještě nebyla započata, a tudíž nedisponujete vlastnickým listem na dům, nahradíte tento dokument kopií stavebního povolení či ohlášením stavby. Daňové přiznání pak musíte podat nejpozději do 15.2.

 

Nyní ale přejděme k praktické věci. A to, jak takové snížení základu daně provést, přičemž níže uvedený postup zcela kopíruje tvorbu daňového přiznání. Jako příklad si vezměme mladou rodinu, kdy muž vydělává měsíčně 15 000,- Kč hrubého, manželka byla od února na mateřské dovolené a bez příjmů (rodičovská ani mateřská se do vlastního příjmu nepočítá), přičemž porodila dejme tomu v dubnu a manžel si slevu na dítě do konce roku neuplatňoval. Dítě tedy mají jedno. Manželé si na dům, ve kterém bydlí, vzali hypoteční úvěr, na jehož úrocích ročně zaplatí 60 000,- Kč.

Hrubý příjem = 12*15 000 = 180 000,- Kč

Super hrubá mzda = 1,34*180 000 = 241 200,- Kč <= základ daně

 

nebo ho lze vypočítat jako

Hrubý příjem + sociální a zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem (obě položky jsou uvedeny v Potvrzení o zdanitelných příjmech – dává mzdová účetní)

Uplatnění nezdanitelné části základu daně a jeho snížení = 241 200 – 60 000 = 181 200,- Kč

Daň z příjmů fyzických osob = 15 % ze 181 200,- Kč = 27 180,- Kč

Od daně si nyní odečteme slevy na dani dle §35ba zákona o daních z příjmů, přičemž pro jejich uplatnění je nutné doložit podepsané prohlášení manželky, že po dobu mateřské neměla vlastní příjem, a oddací list.

Sleva na poplatníka = 24 840,- Kč

Sleva na manželku = 11*2 070 = 22 770,- Kč (uplatňuje se pouze za měsíc únor až prosinec)

Daň z příjmů FO po slevě = 27 180 – 24 840 – 22 770 = -20 430,- Kč = 0,- Kč (slevy na dani jsou uplatňovány pouze do výše daně)

Přestože pán nemá nárok na vrácení daně z příjmů, může si uplatnit daňový bonus na dítě.

Daňové zvýhodnění = 9*1 117 = 10 053,- Kč (uplatňuje se pouze za měsíc duben až prosinec)

Pokud by si v průběhu roku v rámci výpočtu zálohy na daň uplatňoval slevu na dítě (opět se to dozvíte v Potvrzení o zdanitelných příjmech), pak by se suma uplatněných bonusů odečetla od vypočítaných 10 053,- Kč a vzniklý rozdíl by mu byl vyplacen v rámci březnové mzdy. Takto se může těšit na vrácení daně ve výši 10 053,- Kč. K daňovému přiznání je pak nutné doložit kopii rodného listu dítěte.

 

Závěr:

A jakou úsporu mu odečet úroků z úvěru přinesl? Dokud bude manželka bez vlastních příjmů, uplatnění úroků z úvěru se mu do daně z příjmu nepromítne, jelikož odpočet na manželku společně se slevou na poplatníka povede k nulové daňové povinnosti. Avšak po jejím návratu do zaměstnání se bude jednat o daňovou úsporu ve výši 9 000,- Kč, pokud tedy nedojde k navýšení jeho hrubé mzdy a ke změně výše slevy na poplatníka.

 

půjčka